Ordu Haberleri, Son Dakika Ordu Haberleri

Kadir Gecesi ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Kadir gecesi 8 Mayıs’ı 9 Mayıs’a bağlayan gece mi? Cumartesi mi Pazar mı?

Kadir Gecesi’nin tam olarak ne zaman olduğu bilinmemekle birlikte birçok hadisi şerife göre Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesine tekabül etmektedir. Fakat bazı hadisi şeriflerde ise Ramazan ayının son 10 gecelerinin teklerinde arayın buyuruyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir Gecesi’nin ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.Zirr b. Hubeyş anlatıyor: ‘Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki Kadir Gecesi ramazan ayındadır.Kadir Gecesi; Resulüllah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179)Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Kadir Gecesi’ni aramak isteyen 27. gecede arasın.’ (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, ramazanın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm,05-206). Dolayısıyla ramazanın son gecelerini Kadir Gecesi’ymiş gibi değerlendirmek gerekir. 2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Yani önümüzdeki 8 Mayıs Cumartesi’yi 9 Mayıs Pazar’a bağlayan gece Kadir Gecesi’dir.Kadir Gecesi : 8 Mayıs CumartesiRamazan ayı son 10 gecesi takvimi:Ramazan Ayı 20. gecesi : 1 Mayıs Cumartesi’yi 2 Mayıs Pazar’a bağlayan geceRamazan Ayı 21. gecesi : 2 Mayıs Pazar’ı 3 Mayıs Pazartesi’ye bağlayan geceRamazan Ayı 22. gecesi : 3 Mayıs Pazartesi’yi 4 Mayıs Salı’ya bağlayan geceRamazan Ayı 23. gecesi : 4 Mayıs Salı’yı 5 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan geceRamazan Ayı 24. gecesi : 5 Mayıs Çarşamba’yı 6 Mayıs Perşembe’ye bağlayan geceRamazan Ayı 25. gecesi : 6 Mayıs Perşembe’yi 7 Mayıs Cuma’ya bağlayan geceRamazan Ayı 26. gecesi : 7 Mayıs Cuma’yı 8 Mayıs Cumartesi’ye bağlayan geceRamazan Ayı 27. gecesi : 8 Mayıs Cumartesi’yi 9 Mayıs Pazar’a bağlayan geceRamazan Ayı 28. gecesi : 9 Mayıs Pazar’ı 10 Mayıs Pazartesi’ye bağlayan geceRamazan Ayı 29. gecesi : 10 Mayıs Pazartesi’yi 11 Mayıs Salı’ya bağlayan geceRamazan Ayı 30. gecesi : 11 Mayıs Salı’yı 12 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan geceRamazan ayı son 10 günü takvimi:Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs PazarRamazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs PazartesiRamazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs SalıRamazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs ÇarşambaRamazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs PerşembeRamazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs CumaRamazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs CumartesiRamazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs PazarRamazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs PazartesiRamazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs SalıRamazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs ÇarşambaBuna göre Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi’yi 9 Mayıs Pazar’a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Kadir Gecesi aslında 8 Mayıs Cumartesi günü akşam namazı ile birlikte başlıyor. 9 Mayıs imsak vaktine kadar devam ediyor. Dinimizde geceler gündüzden önce geldiği için Kadir Gecesi 9 Mayıs değil 8 Mayıs akşam namazı ile başlayacaktır. KADİR GECESİ’NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR? Kadir Gecesi’nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi’nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi’nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29). KADİR GECESİ NELER YAPILMALI? Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, ‘Fazlu leyleti’l-?adr’, 1; Müslim, ‘?alâtü’l-müsâfirîn’, 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i’tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, ‘Fazlu leyleti’l-?adr’, 5; ‘İ?tikâf’, 1; Müslim, ‘İ?tikâf’, 1-5; Tirmizî, ‘?avm’, 73). KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR? Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir Gecesi’nde, ‘Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!’ şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, ‘Da?avât’, 84; İbn Mâce, ‘Du?â?’, 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler. KADİR SURESİ TEFSİRİ NEDİR? Kadr kelimesi sözlükte ‘güç, hüküm, değer, şeref’ gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, ‘Biz onu mübarek bir gecede indirdik’ (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen, Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.Müfessirler, ‘Biz onu Kadir gecesinde indirdik’ diye çevirdiğimiz 1. âyetteki ‘o’ zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. ‘Biz onu indirdik’ ifadesinden, ‘tamamını indirdik’ veya ‘indirmeye başladık’ mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette ‘peyderpey indirdik’ anlamındaki nezzelnâ yerine ‘indirdik’ anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’an-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona ‘leyletü’l-Kadr’ denilmiştir (M. Sait Özervarlı, ‘Kadr Sûresi’, DİA, XXIV, 140-141).’Bilir misin nedir Kadir gecesi?’ meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın ‘mübarek bir gecede’ indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân 44/3-4).Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki ‘ruh’tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha ‘meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet’ vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren şafak sökünceye kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, ‘İ’tikâf’, 1; Müslim, ‘İ’tikâf’, 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da ‘Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de’ şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, ‘Da’avât’, 84; İbn Mâce, ‘Duâ’, 5).Kadir gecesi, ‘kandil geceleri’ denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, ‘Berat Gecesi’, DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, ‘Kadir Gecesi’, a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, ‘Kandil’, a.g.e., XXIV, 300-301).Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:657-660

Bir önceki yazımız olan Ordu'da üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi başlıklı makalemizde Güncel, İnek ve Ordu hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir